คุณศักดิ์สิทธิ์ โชติกนันท์

คุณศักดิ์สิทธิ์ โชติกนันท์
กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
 • งานเสาเข็มโครงการก่อสร้าง Central Longan อ.เมือง จ.ลำปาง
 • งานเสาเข็มโครงการก่อสร้าง Central Festival อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • งานเสาเข็มโครงการศูนย์กระจายสินค้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • งานเสาเข็ม Le Creuset เครือสหพัฒน์ บริษัท เจดับบลิวเอส อ.เมือง จ.ลำพูน
 • งานเสาเข็มโครงการอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
 • งานเสาเข็มโครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • งานเสาเข็มโครงการอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่
 • งานเสาเข็มโครงการอาคารหอพักนักศึกษา ม.เชียงใหม่
 • งานเสาเข็มโครงการอาคาร TF Phase 3 บจ.ไทยเพรซ์เดนท์ฟูดส์ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • งานเสาเข็มโครงการก่อสร้างศูนย์สิริธร อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • งานเสาเข็มโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฎิบัติการเอนกประสงค์ของ ม.สวนดุสิต จ.ลำปาง
 • งานเสาเข็มและงานคานสะพานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำวัง ต.ปงแสนทอง – ต.ชมพู จ.ลำปาง
 • งานเสาเข็มและงานคานสะพานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผาและตอน อ.เชียงกลาง – อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 • งานเสาเข็มและงานคานสะพานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ลำปาง
 • งานคานสะพานและงานท่อระบายน้ำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ – เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • งานคานสะพานและงานท่อระบายน้ำโครงการก่อสร้างทางลอดแยกดอยติ – อ.สารภี จ.ลำพูน – จ.เชียงใหม่
 • งานคานสะพานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 • งานคานสะพานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – แพร่ ตอนที่ 2 จ.แพร่