เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ยาวนานกว่า 40 ปี

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 70 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2516 โดย คุณประโยชน์ โชติกนันท์ (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นวิศวกร ซึ่งนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาจาก ปริญญาตรีภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาโครงสร้าง University of Texas และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างสะพานจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (Texas Highway Department)
จากแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่น ที่ไม่หยุดยั้งจะพัฒนางาน ก่อสร้างในประเทศไทยให้ทันสมัยก้าวหน้า โดยเริ่มจากโรงงานผลิตคอนกรีตบล็อกส่งขายในจังหวัดลำปาง และงานก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำแม่เมาะลำปาง หลังจากกิจการเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ก็ได้ขยายกิจการไปยังด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆได้แก่ผลิตภัณฑ์ พื้นสำเร็จรูป, ท่อระบายน้ำ, คานสะพานและ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง นอกจากนั้นยังได้ขยายตลาดออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ
บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในภาคเหนือที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง มอก.576-2531 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ เป็นผู้ผลิตคานสะพานสำเร็จรูปแห่งแรกในภาคเหนือ จนถึงปัจจุบันด้วยการผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วทั้งสิ้น 41 ชนิด
ทั้งหมดย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมากที่สุดจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านคุณค่า ด้านคุณภาพและการบริการ
ประสบการณ์กว่า
0
ปี
โครงการกว่า
0
โครงการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2516 จากแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่น ที่ไม่หยุดยั้งจะพัฒนางาน ก่อสร้างในประเทศไทยให้ทันสมัยก้าวหน้า ด้วยทีมผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยวิศวกร ผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี ทั้งในประเทศไทยเองและ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐาน แบบครบวงจรในภาคเหนือ และการบริการที่รวดเร็วตามเวลาที่กำหนด”

นโยบายคุณภาพของบริษัท

“มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดส่งถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”

พันธกิจ

  1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  2. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้เกิดความประทับใจให้มากที่สุด
  3. นำเครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการทำงาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น
  4. มีบริการส่งสินค้าที่รวดเร็วถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด