คุณเจษฎาพงษ์ ประสาท

คุณเจษฎาพงษ์ ประสาท
วิศวกรโยธา
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตร วิศกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา โยธา ระดับ ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย.70682

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2561-ปัจจุบัน  บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา