คุณณัฐกิตติ์ วรพงศ์พิสุทธิ์

คุณณัฐกิตติ์ วรพงศ์พิสุทธิ์

วิศวกรโยธา

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ระดับ ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย.66110
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2557 – 2558    สำนักชลประทานที่ 9 จ.ชลบุรี ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
  • 2559 – 2562    บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  • 2562 – ปัจจุบัน   บริษัท พี.เอ. คอนกรีต จำกัดตำแหน่ง วิศวกรโยธา