ผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง(TONGUE AND GROOVE PIPE )

ที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2560 สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางแบบเสริมเหล็ก ผลิตโดยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไปที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30 ถึง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร            

 มีแบบชนิดเสริมเหล็ก  ชั้นคุณภาพ 1,2,3,4 

ตารางที่1 ขนาดระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและความหนาของท่อแบบปากลิ้นราง

ท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง ตารางที่ 1

ขนาดระบุ (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D) (mm) ความหนา (T) (mm)
300 300 50
400 400 60
500 500 70
600 600 75
800 800 95
1000 1000 110
1200 1200 125
1500 1500 150

 

ตารางที่2 ปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง

ท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง ตารางที่ 2

ขนาดระบุ (mm) ชั้นคุณภาพ
คสล 1 คสล 2 คสล 3 คสล 4
พื้นที่หน้าตัดขวางของเหล็กเสริมตามขวาง ตารางเซนติเมตรต่อความยาวท่อ 1 m
วงกลม วงรี วงกลม วงรี วงกลม วงรี วงกลม วงรี
วงใน วงนอก วงใน วงนอก วงใน วงนอก วงใน วงนอก
300 2.1 1.5 1.5
400 3.3 2.4 1.5
500 4.7 3.8 1.5
600 6.4 5.7 1.5
800 9.4 5.6 10.4 6.3 3.3 6.2 4.1 3.5 3.1 2.7
1000 12.0 7.2 13.4 7.0 4.2 7.9 4.1 2.5 4.6 3.0 1.8 3.3
1200 15.5 9.3 17.1 8.9 5.3 9.9 5.1 3.1 5.7 3.8 2.3 4.2
1500 12.5 7.5 14.0 7.2 4.3 8.0 5.3 3.2 5.9

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825