โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

>>
>>
โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ (Box Culvert) ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 1,892 ท่อน
รวมเป็นมูลค่า 28,600,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา