โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

>>
>>
โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ (Box Culvert) ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 1,225 ท่อน
รวมเป็นมูลค่า 17,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา