โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร

>>
>>
โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร

รายละเอียดของโครงการ

โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง : อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร
ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูป ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 7,400 คิว
รวมเป็นมูลค่า 10,950,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา